Algemene voorwaarden KickASS Meiden Event Bezoeker

Algemene voorwaarden KickASS Meiden Events- bezoekers

Hier staan de algemene voorwaarden, de kleine saaie en officiële lettertjes. Ze zijn niet leuk, maar ze horen erbij. Lees ze van tevoren goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Als je een bestelling plaatst, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden “KickASS Meiden” 02-02-2022 

Versie 1

 

Algemeen
Identiteit van de ondernemer:

Bilitis Nieuwenhuijsen | KickASS Meiden | Studio Bieb
Willem de Zwijgerlaan 1a (alleen op afspraak)

2741 DA Waddinxveen 

0712-260100 (liefst via whatsapp)
E-mailadres: vrolijk@studiobieb.nl

KvK-nummer: 65577671
Btw-identificatienummer: NL001983243B50

 

1.Definities:

Organisator |organisatie: Bilitis Nieuwenhuijsen | KickASS Meiden, zie identiteit ondernemer. Ook de (rechts)personen die namens de organisator zijn belast met de organisatie van het event.
Bezoeker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een event.
algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden KickASS Meiden- events bezoekers. 
Aanmelden: het aanmelden van de bezoeker d.m.v. het kopen van een ticket/ bestelling via de site van het event, om deel te kunnen nemen aan het event.
Event: alle offline activiteiten georganiseerd door de organisator, zoals eendaagse events of weekenden. 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen KickASS Meiden en de bezoeker
Locatie: de gebouwen, (overdekte/ niet overdekte) ruimten, pleinen, terrassen, etc. waar het event plaatsvindt. Hieronder vallen ook de parkeerplaatsen en de aanlooproutes naar de locatie.
Website: www.kickassmeiden.nl
Social media: www.facebook.com/kickassmeiden en www.instagram.com/kickass_meiden
Ticket: een door de organisatie verstrekt (digitaal) document of code waarmee de bezoeker toegang krijgen tot een specifiek aangeduid event. De bestelbevestiging kan ook als toegangsbewijs dienen, dit in het geval van een weekend. 
Consumptiemunten: plastic munten die door de organisatie worden uitgegeven, tegen een vastgesteld bedrag, om tijdens het event consumpties mee te kunnen betalen. (indien van toepassing) 

 

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de organisatie sluit m.b.t. het event.
2.2.Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het event en op alle (nadere) overeenkomsten die de bezoeker sluit met de organisatie. (zoals de consumptiemunten, het eten en drinken etc.)
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen (en ook zelf op te slaan) via de website van het event en liggen ter inzage bij de ingang van het event. Tevens worden ze verstuurd met het ticket.
2.5 Verschrijvingen en vergissingen in aanbiedingen van de organisatie ontheffen haar van de plicht tot nakomen en / of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Dit geldt ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.6 Mocht een derde voor de bezoeker een ticket bestellen, dan verklaart hij gemachtigd te zijn om deze algemene voorwaarden voor de bezoeker te accepteren en de bezoeker op deze algemene voorwaarden wijzen.

 

3.Ticket bestellen

3.1 De overeenkomst en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een of meer tickets voor het event bestelt via de website van de organisator.
3.2 De website van de organisator is de enige plek waar de tickets besteld kunnen worden.
3.3 De organisator verschaft aan de bezoeker slechts eenmalig een ticket via het opgegeven mailadres tijdens het bestelproces.
3.4 De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en afdrukken van het ticket voordat het event begint.
3.5 De bezoeker is na ontvangen van de mail zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en voor de toegankelijkheid van dit document.
3.6 Een ticket is slechts geldig voor één persoon en geeft slechts deze persoon toegang tot het event.
3.7 Het ticket staat op naam en degene die het ticket als eerste toont, is de persoon die naar binnen mag. De organisatie is behouden, niet verplicht, verder onderzoek te doen of de houder van het ticket de rechtmatige eigenaar is.
3.8 De bezoeker mag het ticket overdragen naar een ander persoon, die binnen de doelgroep past. De nieuwe bezoeker, dient deze actie en de gevraagde gegevens z.s.m door te geven aan de organisator. De organisator is niet verantwoordelijk voor deze handeling.  Hierbij wordt verwezen naar artikel 3.7 De organisator is ook niet verantwoordelijk voor de betaling en andere acties die hier uit voortkomen.
3.9 De bezoeker is na het ontvangen van het ticket zelf verantwoordelijk voor het ticket. Vanaf dat moment rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket.

 

4. Duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken en/ of volgen van of deelnemen aan het (online) event of bijeenkomst.

 

5. Toegang tot het event

5.1 Alleen een uitgeprint en geldig ticket geeft toegang tot het event. 
5.2 De organisatie volgt de wettelijke richtlijnen van de overheid t.b.v Covid 19. Wanneer de bezoeker hier niet aan mee wil werken of aan wil voldoen, kan de toegang worden geweigerd.
5.3 De bezoeker krijgt een naambadge met haar naam erop, en het is de bedoeling dat deze zichtbaar gedragen wordt.
5.4 De bezoeker zal de aanwijzingen van de organisatie en het personeel van de locatie opvolgen.
5.5 De leeftijd voor het bezoeken van het event, wordt nadrukkelijk vermeld op de website van de organisator. Bezoekers die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt de toegang geweigerd.
5.6 Valt de bezoeker buiten de doelgroep zoals genoemd op de website van de organisator, dan wordt de toegang geweigerd.
5.7 De organisatie kan om een legitimatiebewijs vragen in het geval van onduidelijkheden omtrent de bezoeker of het ticket. Geldig legitimatiebewijzen zijn paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
5.8 Toegang van het event is mogelijk vanaf de openingstijd op het ticket. Het event is afgelopen om de eindtijd genoemd op het ticket.
5.9 Het is niet toegestaan eigen drinken en eten mee te nemen, zonder vooraf verleende toestemming. m.u.v dieetmaaltijden en iets lekkers gedurende de weekenden.

 

6.Betaling

6.1 Betaling van het ticket geschiedt meteen via IDeal tijdens het bestellen van het ticket, op de website van de organisatie.
6.2 De organisatie maakt gebruik van de KOR-regeling en hierdoor wordt er geen BTW betaald. Dit kan dus ook niet terug gevraagd worden.

 

7.Annulering

7.1 De bezoeker dient haar aanmelding via mail naar de organisatie te annuleren. Deze annulering zal via mail worden bevestigd.
7.2 Voor een betaald eendaags  event / bijeenkomst geldt het volgende: Bij een annulering tot 3 weken voor aanvang zal de bezoeker het volledige bedrag terug ontvangen. Bij een annulering tot 2 weken voor aanvang zal de bezoeker een percentage van 50% retour ontvangen. Bij annuleringen vanaf 2 weken tot 5 dagen voor het event, zal de bezoeker slechts 25 % retour ontvangen van de originele prijs van het ticket. Vindt de annulering plaats vanaf 5 werkdagen voor het event, dan vindt er geen retourbetaling plaats. Dit geldt alleen als de bezoeker via de organisator het ticket heeft ontvangen. Mensen die op andere manieren aan een ticket zijn gekomen, ontvangen geen enkele terugbetaling vanuit de organisatie.

Voor een weekend gelden andere termijnen. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang zal de bezoeker het volledige bedrag terug ontvangen. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang zal de bezoeker een percentage van 50% retour ontvangen. Bij annuleringen vanaf 2 weken tot 5 dagen voor het weekend, zal de bezoeker slechts 25% retour ontvangen van de originele prijs van het ticket. Vindt de annulering plaatst vanaf 5 werkdagen voor het weekend, dan vindt er geen retourbetaling plaats. Dit geldt alleen als de bezoeker via de organisator het ticket heeft ontvangen. Mensen die op andere manieren aan een ticket zijn gekomen, ontvangen geen enkele terugbetaling vanuit de organisatie.
7.3 De bezoeker mag het ticket overdragen naar een ander persoon, als deze niet in staat is zelf te komen, die binnen de doelgroep past. De nieuwe bezoeker, dient deze actie en de gevraagde gegevens z.s.m door te geven aan de organisator. De organisator is niet verantwoordelijk voor deze handeling.  Hierbij wordt verwezen naar artikel 3.7 De organisator is ook niet verantwoordelijk voor de betaling en andere acties die hier uit voortkomen.
7.4 De organisator houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het event / bijeenkomst te annuleren tot 10 werkdagen voor de geplande datum. Er zal dan een alternatief aangeboden worden aan de bezoeker.  Als de bezoeker hier niet mee akkoord gaat, dan zal de bezoeker het betaalde bedrag retour ontvangen.
7.5 De bezoeker zal geen (schade) vergoeding krijgen, alleen een (deel) van de betaalde kosten voor het ticket.

 

8.Consumptiemunten

8.1 Tijdens het event kan er alleen betaald worden met de consumptiemunten die door de organisatie worden uitgegeven.
8.2 Bij de prijs van het ticket zit een aantal consumptiemunten inbegrepen. Mochten er meer wenselijk zijn, dan kunnen deze gekocht worden bij de organisatie. Deze kunnen bij de organisatie betaald worden middels een pin- of contante betaling.
8.3 De consumptiemunten zijn alleen geldig op het event waar ze uitgedeeld en verkocht worden.
8.4 De consumptiemunten die over zijn na afloop van het event, worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht, omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, heeft de organisatie het recht het event / bijeenkomst te annuleren of opnieuw te organiseren op een andere datum.
9.2 Onder onmacht wordt verstaan: het weer, brand, verlies of diefstal van gebruikte materialen, wegblokkades, stakingen, werkonderbrekingen, ziekte ,verhindering van de docenten / sprekers, etc.
9.3 Als het event als gevolg van overmacht wordt geannuleerd, zal de organisator het aankoopbedrag terugbetalen. De bezoeker kan geen aanspraak maken op een (schade)vergoeding, anders dan de terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.4 De organisatie is niet verplicht tot het terugbetalen van het aankoopbedrag, als het event toch doorgaat, ondanks een wijziging in het programma, zoals ziekte van een spreker, of bepaalde stakingen en weersomstandigheden. Dit in tegenstelling tot 9.3
9.5 Zolang als dat het event toch plaatsvindt, kunnen er geen terugbetalingen worden gedaan.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grover schuld aan de zijde van de organisatie.
10.2 Voor zover de organisatie aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
10.3 De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de bezoeker op het event / bijeenkomst.
10.4 De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letstelschade en andere schade die is ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan de organisatie of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder en cateraar. Voor genoemde schade is de organisatie alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.
10.5 Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het ticket geven geen recht op ongedaan maken van de aankoop (door bijv. ontbinding of vernietiging) en dus ook niet op (gedeeltelijke) terugbetaling van het aankoopbedrag van het ticket.

 

11.Persoonsgegevens

11.1 In het kader van het gebruik en uitvoering van het event zal de organisator mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Privacywetgeving. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door haar opgegeven (persoons)gegevens.
11.2 Voor het vriendinnenboekje dat gemaakt kan worden voor het event worden de (persoons)gegevens na het event verwijderd bij de organisator. Het vriendinnenboekje wordt verspreid onder alle bezoekers van het event. De organisator is niet verantwoordelijk voor wat er met de gegevens na het event gebeurt door de bezoekers.

 

12. Intellectueel eigendom en auteursrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten of verbonden zijn met de in het kader van het event verstrekte informatie en / of materiaal rusten uitsluitend bij de organisator of derden. De informatie die vanuit de organisatie wordt gegeven is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik van de bezoeker. Het is niet toegestaan dat de bezoeker deze informatie op enige manier in zijn geheel of gedeeltelijk openbaar te maken of te vermenigvuldigen, tenzij er vooraf schriftelijke toestemming is verleend.
12.2 De auteursrechten die rusten op het beeld- en geluidsmateriaal in het kader van het (online) event, berusten bij de organisator of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook de auteursrechten, overgedragen aan de bezoeker van het event.
12.3 De bezoeker erkent de rechten genoemd in 12.1 en 12.2. Bij iedere vorm van inbreuk op deze rechten, is er een onmiddellijke opeisbare boete van €500 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt. Daarnaast heeft de organisator het recht om werkelijk geleden schade te verhalen op de bezoeker.

 

13. Media

13.1 Tijdens het event kunnen er foto- en filmopnames gemaakt worden door / in opdracht van de organisator. De bezoeker gaat ermee akkoord dat er op het terrein foto- en filmopnames gemaakt kunnen worden van bezoekers. Deze opnames kunnen worden verspreid en gebruikt voor alle mogelijke mediavormen, zoals de website en social media.
13.2 Het is toegestaan om als bezoeker foto- en filmopnames te maken van het event op een telefoon. Er wordt verwacht rekening te houden met de andere bezoekers en alleen positieve, voor iedereen fijne, beelden te verspreiden.
13.3 Als de organisatie het idee heeft dat de bezoeker zich niet gedraagt met het maken en verspreiden van foto- en filmopnames, dan mogen deze verwijderd worden. Alsmede kan het apparaat, gedurende het event, in beslag genomen worden.

 

14. Overige / bijzondere bepalingen

14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 De algemene voorwaarden zijn alleen in het Nederlands geschreven en als zodanig niet vertaald in een andere taal.
14.3 Het is niet toegestaan dat de bezoeker reclame maakt of verspreidt voor een eigen /andere organisatie dan de organisatie van het event en de personen die namens de organisatie aanwezig zijn.
14.4 De bezoeker dient ten allen tijden de instructies van de organisatie op te volgen gedurende het event.

 

15. Rechter

15.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter
15.2 De organisator en de bezoeker zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij eerst samen hebben geprobeerd het geschil met elkaar op te lossen.

Mochten er naar aanleiding van deze algemene voorwaarden vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de organisatie via vrolijk@studiobieb.nl